Sample
Shodasamsa (For Conveyance)
Vimsamsa (For Worship)
7
Shodashvarga
Mar
Ura
Ven
Mer
Mer
Jup
12
11
Asc
Nep
9
8
Sun
12
11
Asc
9
8
Sat
1
10
7
Rah
1
10
7
Sun
4
Ket
4
Nep
Mon
2
3
5
6
Sat
Ven
2
3
Mar
Plu
5
6
Mon
Jup
Plu
Chaturvimsamsa (For Education)
Rah
Ket
Saptavimsamsa (For Strength)
Ura
Mar
Mon
Sat
1
Ven
Rah
11
Ket
Nep
3
Rah
1
2
Asc
10
Sat
4
Asc
12
Ura
12
Sun
2
Sun
Jup
3
9
Mer
5
11
Mar
6
Plu
8
Plu
4
8
Mon
6
Ven
10
Jup
5
7
Nep
7
Ket
9
Mer
Ura
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net