Sample
Saptamsa (FOR CHILDREN)
Navamsa
6
Shodashvarga
Mar
Ket
7
Ven
6
Asc
Sun
Jup
Ura
4
3
Ura
7
6
Asc
Rah
Sun
Mar
4
3
Ven
Plu
8
5
11
2
Jup
Plu
8
5
11
2
Mon
Sat
Nep
9
10
12
1
Mer
Rah
9
10
Mer
Ket
12
1
Nep
Dasamsa (For Livelihoods)
Mon
Sat
Dwadasamsa (For Parents)
Ket
12
11
Asc
Sat
Nep
Sun
9
8
Mar
Jup
Ura
Plu
6
Mon
Ket
5
Asc
3
2
Sun
1
10
4
7
Ven
7
4
10
1
Jup
Ura
2
Mer
6
Rah
Mer
8
Nep
12
3
Mon
5
Ven
9
Mar
Plu
11
Sat
Rah
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net