Sample
3
Karaka, Avastha
Planet
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat
Char
Amatya
Atma
Matri
Dara
Bhratri
Gnati
Putra
Karaka
Sthir
Pitra
Matra
Bhratra
Gnati
Dhan
Kalatra
Ayush
Baladi
Kumar
Mrit
Kumar
Vridh
Yuva
Kumar
Kumar
Avastha
Shyanadi
Kautuka
Sabha
Kautuka
Kautuka
Netrapani
Kautuka
Gamanechcha
Rah
Ket
Gyan
Moksh
Balak
Balak
Netrapani
Gamanechcha
Tara Chakra
Janma
Vishakha
P.Bhadrapada
Punarvasu
Sampat
Anuradha
U.Bhadrapada
Pushya
Vipat
Jyestha
Revati
Ashlesha
Kshem
Mula
Ashwini
Magha
Pratyri
P.Asadha
Bharani
P.Phalguni
Sadhak
U.Asadha
Krittika
U.Phalguni
Vadh
Sravana
Rohini
Hasta
Mitra
Dhanistha
Mrigasira
Chitra
Atimitra
Satabhisaj
Ardra
Swati
Moon Rasi
Navamsa
Ura
Nep
9
Jup
Ket
8
Asc
Mon
Sat
Sun
Mer
6
5
Mar
Ven
Ura
7
6
Asc
Rah
Sun
Mar
4
3
Ven
Plu
10
7
1
4
Jup
Plu
8
5
11
2
Mon
11
12
2
3
9
10
Mer
Ket
12
1
Nep
Rah
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net
Sat